ИЗПОЛЗВАЙ ПРОМОКОД SS24 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ -10%

виж тук

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ & GDPR
Тази политика за поверителност предоставя информация относно личните данни, които STYLER обработва, условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); Идентифицируемо физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или чрез една или повече характеристики, специфични за физическото, физиологичното, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице;

Принципите, свързани с обработката на лични данни, са следните:
   1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни: събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;
   2. Принцип на минимизиране на данните, както и ограничаване на целите и съхранението: личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са събрани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни;
   3. Принцип на точност: личните данни трябва да бъдат точни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;
   4. Принцип на почтеност и поверителност: личните данни трябва да се обработват по начин, който осигурява подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Обработват се следните категории лични данни: име и фамилия; имейл адрес; град, адрес, улица, номер; телефон; IP адрес (локация);
STYLER използва следните уебсайтове (трети страни) и техните бисквитки: Google Analytics, Google AdWords, Facebook и Instagram, както и своите служебни бисквитки, които са необходими за нормалното функциониране на сайта.